22 Juli 2018
Velkommen til Lægehuset Hedehusene

Nyheder & Alm.information

 


 

 

Velkommen til vores praksis.

 

Dette er en kompagniskabs praksis, dvs du er tilmeldt begge de læger, der ejer klinikken. Vi anbefaler derfor at du i starten fortrinsvis bestiller konsultationer hos de faste læger, så du får lært os at kende.

Vi er samtidig en uddannelsespraksis, og har siden 2003 deltaget i videreuddannnelsen af andre læger. Vi er godkendt til at have op til 2 uddannelseslæger tilknyttet ad gangen.

Vi har både mænd og kvinder ansat. Det betyder at vi ikke kan leve op til forventninger om at få konsultation hos en læge af eget køn. Det må man acceptere som patient her i klinikken.

 

Du er meget velkommen til at benytte os begge eller alle de 4 læger, som er i klinikken hver dag. Men hvis du ønsker at have en fast læge, må du vælge én af os, som du så primært bruger.

Så skulle "din" læge være væk den pgl. dag, må du acceptere at skulle ind til en af de andre læger i klinikken.

Bliver du forhindret i at komme til en tid her i klinikken, skal du melde afbud. Hvis du gentagene gange udebliver, vil du blive bedt om at skifte læge.

Se lidt på hjemmesiden,herunder praktisk information som du finder lige neden for denne tekst. Du kan finde de fleste oplysninger om hvordan vores praksis fungerer, herunder telefontider og hvordan du kan kontakte os elektronisk.

 

Under Nyheder skriver vi alle nye oplysninger, som vi modtager, herunder ændringer i fx. vaccinationsprogrammer, vores ferieplan osv. Siden opdateres løbende.Nederst på denne side findes forskellige oplysninger, klik på linierne og se teksten.

Endnu engang velkommen hertil

 

Med venlig hilsen

 

Anne-Mette Norgreen & Mette Holm Andersen

 

Sep.2016: Genbestilling af medicin og svar på prøver
Vi vil gerne forbedre kvaliteten mht. medicinfornyelser. Derfor vil vi fremadrettet primært fornye fast medicin ved årskontrollerne, hvor der bliver lavet recepter til næste kontrol. Dermed sikrer vi at alle kommer til de kontroller der hører til de enkelte sygdomme og at alle får optimal behandling
Ligeledes vil vl forbedre procedurerne for svar på prøver- Når en prøve bestilles aftales det defor samtidigt hvordan der skal gives svar- om det er pr.mail, pr.telefon eller ved en konsultation. Dette gælder blodprøver, podninger, smear og fx.svar på røntgenundersøgelser- 

 

Akut telefon 26124216

 

Akut telefonen er, som navnet antyder, beregnet til akut og alvorlig sygdom, hvor man har brug for at komme akut i kontakt med klinikken, og hvor man ikke kan komme igennem på hovednummeret.

Skulle Du ringe på vores akutte telefon vedr. andet end akut opstået sygdom, vil Du blive bedt om at ringe på vores hovednummer.....
Al henvendelse vedr.almindelige recepter, henvisninger, svar på blodprøver, almindelig tidsgivning osv skal ikke foregå via den akutte telefon.
Da vi skal besvare Dit opkald sideløbende med, at vi ser andre patienter, beder vi om hensyn til dette og til at samtalerne holdes meget korte.
Du er også velkommen til at bruge akut telefonen hvis du skal melde afbud til en tid.


 

Tider hos de faste læger

Vi hører af og til den kritik, at det ikke er til at få en tid hos de faste læger.
På landsplan søges der lægehjælp i et støt stigende omfang-og antallet af læger falder- så det vil gøre det mere og mere svært at få en tid hos den faste læge- hvis det skal være lige nu og her.

Vestegnen er ikke populær at nedsætte sig i-og der lukker klinikker på stribe.

Vi har lige som en stor gruppe af vores kollegaer valgt at have yngre læger ansat i vores klinikker- dermed sikres nok lægetimer til det stigende behov-samt at det bliver muligt at tilbyde tider samme dag. Andre klinikker har 3-4 ugers ventetid.

Hvis du VIL ind til Anne-Mette og Mette-kan det sagtens lades sig gøre- men måske ikke samme dag.

På vores hjemme side er mindre del af ugens tider synlige til bookning-resten besættes via telefonisk henvendelse.

Vi har hver eneste dag ca 20 akutte tider, der besættes samme dag. De pgl tider er både hos de faste læger samt hos vores uddannelseslæger og sygeplejersken.

 

 

 

EU’s databeskyttelsesforordning

 

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset Hedehusene som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægehuset Hedehusene behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægehuset Hedehusene indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

·        Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

·        Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·        Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

·        Udarbejdelse af lægeerklæringer

·        Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

·        Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

·        Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

·        Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

·        Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

·        Afregningsformål

·        Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o   Dokumentationspligt

o   Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o   Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o   Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o   Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o   Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o   Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

o   [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

·        Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

·        Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

·        Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

·        Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

·        Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

·        Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

·        Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

·        Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

·        I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

·        Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

·        Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 

·        Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

·        Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

·        Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

·        Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

·        Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

·        Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

·        EG- data

·        Cure4You

·        Andre IT-leverandører

·        DAK-E (digitale forløbsplaner)

·        DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

·        Mv.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på .

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægehuset Hedehusene ved Anne-Mette Norgreen & Mette Holm Andersen         

Hovedgaden 514 b

2640 Hedehusene

 

Dato: 29.04.2018